•                                                                             ——photo by 灰灰

  polo:
  照得瞥,中国女人太大了,作为主角的断头女士太小了
  rebecca :
  但至少老子有头
  polo :
  断手女士看到没有
  rebecca :

  polo :
  还是残疾人容易出名
  rebecca :
  好想都搬到家头去喔
  polo:
  这么贵的东西放到家头也不大好
  polo :
  招惹杀身之祸
  polo :
  上次北京搞罗丹雕塑展,就是装甲车押运
  rebecca :
  倒也不用 不说的话大家也不知道这是卢浮宫里的
  rebecca :
  还以为淘宝买的